Děkujeme Městu Litomyšl, všem, kteří finančně nebo materiálně podpořili vznik a dosavadní činnost Rodinného centra v Litomyšli i těm, kteří nás podpoří v budoucnu. Velké díky patří také všem, kteří pro nás, bez nároku na odměnu, vykonávají spoustu užitečné práce a v neposlední řadě našim rodinám, které při nás pevně stojí.

Rodinné centrum Litomyšl, z.s. je partnerem s finančním příspěvkem v projektu, realizovaného pod Místní akční skupinou Litomyšlsko o.p.s., „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska “ r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.

Registrační číslo EIS: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577

Název projektu: Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska

Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Název a číslo prioritní osy: PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Oblast podpory: IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Výše schválené podpory: 4 559 017,80,– Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2020

Datum ukončení realizace projektu: 15. srpna 2023

Popis a cíle projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit neformální vzdělávání na Litomyšlsku. Do projektu bude zapojeno 5 partnerů s FP. Cíl bude naplněn prostřednictvím realizace osmi aktivit, které jsou zaměřeny na sdílení zkušeností pracovníků, prohloubení spolupráce prostřednictvím TNV,  prohloubení profesní kompetence prostřednictvím zavádění nových metod,  založení klubu praktických dovedností a realizace projektových dní. Předpokladem je zlepšení kvality ve vzdělávání v klíčových kompetencích účastníků vzdělávání.

Partneři si k realizaci a naplnění cílů vybrali následující aktivity:

  • Aktivita č. 1:Řízení projektu
  • Aktivita č. 2: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km
  • Aktivita č. 3: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km
  • Aktivita č. 5: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
  • Aktivita č. 7: Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů
  • Aktivita č. 9: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
  • Aktivita č. 10: Klub v neformálním vzdělávání
  • Aktivita č. 12: Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů
  • Aktivita č. 13: Projektový den mimo klubovnu

Do konce června  2023 jsme realizovali 12 šablon  Tandemového neformálního vzdělávání s financováním osobních nákladů, 7 Projektových dnů , 4 Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání a 42 Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv.

V projektu bylo podpořeno celkem 46 dětí.